Hiline keelekümblus

Hiline keelekümblus Jõhvi Vene Põhikoolis

Jõhvi Vene Põhikool pakub lapsevanematele ja õpilastele alates 5.klassist hilist keelekümblusprogrammi.

Hilise keelekümblusprogrammi järgi õpitakse õppe kogumahust vähemalt 50% õppeainetest eesti keeles. Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keele, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Lapsed õpivad kõiki õppeaineid võrdselt tavakooli õpilastega.

Erinevus tavaklassist on see, et keelekümblusklassis ei õpita keelt lihtsalt ühe õppeainena, vaid keelt omandatakse suhtlussituatsioonis. Eesti keeles õpitakse matemaatikat, loodusõpetust, geograafiat jne. Keel ei ole eesmärk omaette, vaid vahend informatsiooni saamiseks ning suhtlemiseks.

5. klassis on ettevalmistus järgmiseks õppeaastaks, kus õpitakse osasid õppeaineid eesti keeles (nt loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika). 5. klassi lõpus saavad õpilased koos vanematega otsustada, kas jätkata tavaklassis või õppida edasi hilise keelekümblusprogrammi alusel. Hilise keelekümbluse valinud õpilased teevad 5. klassi lõpus testi, et selgitada välja, kas õpilase eesti keele oskus on piisav.

Eestikeelsete õppeainete osakaal varieerub klassides 57-60% vahel.

6. klassis toimub õppetöö eesti keeles järgmistes õppeainetes: loodusõpetus, ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika, kunst, käsitöö/tööõpetus ja kehaline kasvatus.

7. klassis lisanduvad geograafia, bioloogia ja arvutiõpetus ning 8. klassis füüsika.

9. klassis eestikeelsete õppeainete maht jääb samaks 8. klassiga.

2016-2017. õa on avatud esimene hilise keelekümbluse rühm 6.b ja 6.c klassi õpilaste baasil. Sellel aastal õpib rühmas 19 õpilast.

Jõhvi Vene Põhikooli hiliskeelekümbluse klasside tunnijaotusplaan

2016-09-14_090001