Kohtumine Mäetaguse Põhikooli õpetajatega

25. veebruaril koolivaheajal meie kooli külastasid õpetajad Mäetaguse Põhikoolist. Jagasime kolleegidega Jõhvi Vene Põhikooli pikkaajalisi kogemusi keelekümblusprogrammi rakendamisest (kool avas esimesed keelekümblusklassid 2002. aastal ning ametlikult liitus keelekümblusрrogrammigа аastal 2005). Keele ja aine lõimitud õpetamiseks kasutavad meie õpetajad erinevaid aktiivõppemeetodeid. Näiteks, klassiõpetaja Hiie Taklai rääkis Mäetaguse õpetajatele kõiki lapsi haaravatest avastus- ehk uurimuslikust õppest. Uurimuslikud tunnid toimuvad alates esimesest klassist ning annavad lastele suurepärase võimaluse iseseisvalt avastada uusi teadmisi katsete läbiviimisel ning küsimuste esitamisel. Seejuures omandavad loomilikult nad ka teadusliku sõnavara ja mõtteviisi.

Käsitöö ka kodunduse õpetaja Margit Pinna-Valge demonstreeris erinevaid lauamänge, mida ta kasutab tundides uue sõnavara omandamiseks ning kinnitamiseks. Mõned mängud mõtles ta ise välja, mõned tuntud mängud kohandas tundide jaoks.

Loodus- ja geograafia õpetaja Natalja Lobosok jagas oma kogemusi tänapäevasest “pop” teemast – erinevate ainete lõimingust. Lõiming eeldab, et üks ja sama teema arutletakse erinevates ainetundides. See aitab õpilasi seostada saadud erinevates ainetetes teadmised ning rakendada omandatud oskused praktilises tegevuses. Kuna loodusained on lõimingu “tuumained”, tõi Natalja põneva näite bioloogia lõimingust eesti keele ja käsitöö õppeainetega. Tema 7.a klassi õpilased tegid interaktiivseid raamatuid (lapbooks) “Püsi-ja kõigusoojased loomad. Püsiva kehatemperatuuri tagamine” teemal. Bioloogiatunnis tutvusid õpilased uue teemaga, eesti keele tunnis kirjutasid artikle teadmiste kinnitamiseks ning käsitöötunnis tegid paarides interaktiivseid raamatuid. Kokkuvõtvas bioloogiatunnis esitasid õpilased oma töö tulemusi – valmistehtud raamatuid. Lisaks püsi-ja kõigusoojaste loomade teadmiseks õppisid lapsed kirjutada eestikeelseid artikleid ning loominguliselt vormistada oma töö tulemusi.

Pärast seminari näitas koolidirektor Irina Šulgina meie külalistele renoveeritud koolihoone.

Mäetaguse Põhikooli kolleegidelt sai kogu kollektiiv väga positiivse tagasiside ning on nad valmis jätkama edasist koostööd parimate praktikate jagamisel.

Tatjana Gromova, JVP õppealajuhataja

You may also like...