Üldinfo

1. Septembril 2017.a. Jõhvi Vene Põhikool avas oma uksed õpilastele juba 50 aastat.

Sellel õppeaastal koolis õpib 525 õpilast (1.-st kuni 9. klassini) ja töötab 51 kvalifitseeritud õpetajat.

Kooli missioon

Jõhvi Vene Põhikoolis toimub järjepidev koostöö selle nimel, et iga õpilane saaks võimetekohaselt areneda elus toimetulevaks kodanikuks, kes hoolib iseendast, kaasinimestest ja kogukonnast ning vastutab oma tegude eest. Meie püüdluseks, meie visiooniks ja ideaaliks on kakskeelne (eesti ja vene) põhikool, kelle õpilased käivad meeleldi koolis, arenevad mitmekülgselt õppides ja osaledes klassivälistes tegevustes ning on pärast kooli lõpetamist valmis iseseisvaks eluks ja õppimise jätkamiseks.

Põhiväärtused

Turvalisus. Loome töötajatele ja õpilastele hooliva, toetava ja ohutu koolikeskkonna.

Tolerantsus. Arvestame iga õpilase eripära. Õpetamisel läheneb kool igale õpilasele individuaalselt, toetab igakülgselt isikupärast õppimist, toetab intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat.

Loovus ja ettevõtlikus. Me arendame loovust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust nii iseendast kui ka meie kooli õpilastes. Hindame neid, kes julgevad oma arvamust avaldada, uute ideedega välja tulla ning vastutada nende elluviimise eest.

Koostöö. Väärtustame õpilaste ja õpetajate omavahelist ja õpilaste ning õpetajate vahelist koostööd ja toetavaid suhteid. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja Jõhvi valla elanikuks.

Oma kooli tunne. Meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet. Säilitame nii vanu traditsioone kui ka loome uusi.

 

2016/2017.õ.a. põhiülesanded

 

  • Kujundava ja kokkuvõtva hindamise rakendamine väljundipõhise printsiipide alusel.

 

  • Keelekümbluse heade tavade toetamine, hilise keelekümbluse programmi rakendamine 6. klasside baasil. LAK-õppe mudeli arendamine 1.-9. kl.

 

  • Erinevate õppeainete lõimingu tõhustamine ja õpetajate koostöö edendamine.

 

  • Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Igale õpilasele arenguks vajalik eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ning arendava õppe- ja kasvukeskkonna loomine.