Üldinfo

1. septembril 2021. a Jõhvi Vene Põhikool avas oma uksed õpilastele juba 54. aastat.

Sellel õppeaastal koolis õpib 521 õpilast (1.-st kuni 9. klassini) ja töötab 52 kvalifitseeritud õpetajat.

Kooli missioon

Jõhvi Vene Põhikoolis toimub järjepidev koostöö selle nimel, et iga õpilane saaks võimetekohaselt areneda elus toimetulevaks kodanikuks, kes hoolib iseendast, kaasinimestest ja kogukonnast ning vastutab oma tegude eest. Meie püüdluseks, meie visiooniks ja ideaaliks on kakskeelne (eesti ja vene) põhikool, kelle õpilased käivad meeleldi koolis, arenevad mitmekülgselt õppides ja osaledes klassivälistes tegevustes ning on pärast kooli lõpetamist valmis iseseisvaks eluks ja õppimise jätkamiseks.

Põhiväärtused

Turvalisus. Loome töötajatele ja õpilastele hooliva, toetava ja ohutu koolikeskkonna.

Tolerantsus. Arvestame iga õpilase eripära. Õpetamisel läheneb kool igale õpilasele individuaalselt, toetab igakülgselt isikupärast õppimist, toetab intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat.

Loovus ja ettevõtlikus. Me arendame loovust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust nii iseendas kui ka meie kooli õpilastes. Hindame neid, kes julgevad oma arvamust avaldada, uute ideedega välja tulla ning vastutada nende elluviimise eest.

Koostöö. Väärtustame õpilaste ja õpetajate omavahelist ja õpilaste ning õpetajate vahelist koostööd ja toetavaid suhteid. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks.

Oma kooli tunne. Meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet. Säilitame nii vanu traditsioone kui ka loome uusi.

2021/2022. õa eesmärgid

  1. Õpilaste teadmiste ja oskuste lünkade kaardistamine ning kõrvaldamine.
  2. Sisehindamine “Ettevõtlik kool” progammi raames ning hõbestandarti taotlemine.
  3. Huvitegevuse elavdamine ning kooli õpilasesinduse töö taastumine.
  4. Projektitegevuse edasiarendamine.
  5. Erinevate õppeainete lõimingu tõhustamine ja õpetajate koostöö edendamine.