Eestikeelset aineõpet toetavad meetmed

Üleminekul eestikeelsele õppele planeerime astuda järgmised sammud:

  • järgida HTM ja Jõhvi valla haridusspetsialisti soovitusi – kaadri olemasolul
  • jätkata VKK programmis osalemist – vanemate ja laste nõusolekul
  • kasutada eestikeelset terminoloogiat loodusainete, sotsiaalainete, matemaatika, informaatika, tööõpetuse (t.), kehalise kasvatuse (p.) ja muusika õpetamisel II ja III kooliastmes
  • julgustada õpetajaid, kelle keel vastab nõutavale tasemele, aktiivselt kasutada eesti keelt ainetundides
  • osaleda õpilasvahetusprojektides
  • luua mentorlusprogramm, mis võimaldaks tagada kvaliteetsemat eestikeelset aineõpet
  • võimalikult laialdaselt kasutada eestikeelseid õppevahendeid (õpimapid, töölehed, kaardid, atlased)
  • jätkata huviringide moodustamist, kus õppetöö või huvitegevus toimub eesti keeles
  • luua kontakte eestikeelsete koolidega ühisürituste, ekskursioonide, võistluste läbiviimiseks
  • osaleda ülelinnalistes, linnade vahelistes ja vabariiklikes üritustes, mis on pühendatud rahvuslikele ja riiklikele pühadele

Kooli juhtkond loob tingimused eestikeelse aineõppe paremaks läbiviimiseks: varustab õpetajad vajalike õppe- ja tehniliste vahenditega, võimaldab osa võtta täiendkoolitustest.

Õpetajate konkurentsi tugevdamiseks motiveerib juhtkond pedagooge õppima lisaeriala ja jätkama eesti keele omandamist kõrgtasemel. Kooli juhtkond leiab võimaluse motiveerida eesti keelt kesktasemel valdavaid pedagooge kasutama ainetundides eestikeelset terminoloogiat, kontrollima õpilaste teadmisi selles valdkonnas.

Koolis pööratakse suurt tähelepanu isamaalisele ja kodanikukasvatusele. JVP õpilased on integreeritud Eesti ühiskonda. Õpilased osalevad projektidess “Tere, kevad!”, “Avastustee”. Kooli laulukoor “Allegro-Moderato” traditsiooniliselt võtab osa laste Laulu- ja Tantsupeost Tallinnas.