Varajane keelekümblus

Varajane keelekümblus Jõhvi Vene Põhikoolis

Jõhvi Vene Põhikool pakub  täielikku varajast keelekümblust.

Praegu õpib koolis varajase keelekümblusprogrammi järgi üheksa klassi.

 

Täielik varajane keelekümblusprogramm

Jõhvi Vene Põhikool pakub praegu lapsevanematele ja lastele   täielikku varajast keelekümblust. Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning  õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Viiendast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Viiendas klassis langeb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 57%-ni.

  • 1.klassis toimub õppetöö ainult eesti keeles
  • alates 2.klassi II poolaastast lisandub vene keel kui emakeel
  • alates 3.klassi I poolaastast lisandub võõrkeel  A
  • alates 5.klassist lisanduvad venekeelsed õppeained

 

Kui kool koos lastevanematega soovib suurendada eestikeelsete ainete mahtu on neil see võimalus kui peetakse kinni kokkuleppest vene keele kui emakeele õpetamise suhtes.

 

Kokkulepped on sõlmitud vastavalt keelekümblusmetoodika teaduslikult toestatud põhimõteteleping koostöös varajase keelekümbluse programmi koolidega 13.mail 2003.

 

Jõhvi Vene Põhikooli keelekümbluse klasside tunnijaotusplaan

 

Ained 1. kl 2. kl 3. kl I 4. kl 5. kl 6. kl II 7. kl 8. kl III kooli aste
kooli kooli kl
aste aste
Eesti keel 5 10/4 6 19 5 5 4 14 4 5 4 13
Vene keel ja kirjandus 0 0/4 5 7 4 5 5 14 4 5 4 13
A-Võõrkeel     3 3 3 3 3 9 3 3 3 9
Matemaatika 4 3 3 10 4 4 5 13 5 4 4 14
Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 3 7 2     2
Geograafia       0       0 2 1 2 5
Bioloogia       0       0 2 1 2 5
Keemia       0       0   2 2 4
Füüsika       0       0   2 2 4
Ajalugu       0   1 3 4 2 2 2 6
Inimeseõpetus 1 1 1 3 1 1   2 1 1   2
ühiskonnaõpetus       0     1 1     2 2
Muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3
Kunst 4 3 2 9 1 1 1 3 1 1 1 3
Käsitöö/       0 1 2 2 5 2 2 1 5
Tööõpetus                  
Kehaline kasvatus 3 3 2 8 2 3 2 7 2 2 2 6
Informaatika       0       0 1     1
Kokku 20 23 25 68 25 28 30 83 32 32 32 96
Eesti keeles 20 19 17 56 18 16 16 50 19 16 17 52
% eesti keeles 100% 83% 68% 82% 72% 57% 53% 60% 59% 50% 53% 54%
Ainete õpetamine toimub eesti keeles

 Eesti keeles 64%

 

Jõhvi Vene Põhikooli keelekümbluse koordinaator:

Tatjana Gromova, õppealajuhataja tel. 3352050